Algemene Voorwaarden Hobbyshop Sandra

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hobbyshop Sandra
Melissehof 6
7641 GC Wierden
Mail: [email protected]
KVK :58837396
Btw :NL137057738B01
Iban: NL37INGB0006240140

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Alvorens een bestelling  definitief te plaatsen verklaart de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.  Ook zijn deze bij de ondernemer in te zien op verzoek.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De extra items op de foto dienen ter inspiratie en behoren niet bij het aan te schaffen product.

 1. Vergissingen of fouten in het aanbod waarvan de consument in alle redelijkheid en billijkheid kan begrijpen dat het een fout betreft, binden de ondernemer niet.

  Artikel 5 – De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierbij mag de ondernemer voor de ontvangstdatum uitgaan van de servicenorm van PostNL.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer binnen7 dagen retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending vergoeden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten zoals op maat geknipte artikelen als kant, lint en touw.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien nadrukkelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Aangezien de doelgroep van Hobbyshop Sandra de particuliere consument is en Hobbyshop Sandra staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als detaillist (in tegenstelling tot groothandel), is de doorverkoopbaarheid van artikelen geen argument in het herroepingsrecht of garantie.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Hobbyshop Sandra is niet aansprakelijk voor foutieve bezorging als gevolg van (typ)fouten in het opgegeven adres.
3. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen

 1. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen en geleden schade kan niet verhaald worden op de ondernemer. Koper kan zelf kiezen voor de optie verzekerd verzenden.
 2. Bij ontvangst van de bestelling dient de koper de producten te controleren op gebreken en/of afwijkingen. De koper dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen. (o.a. door kleurafwijkingen weergegeven door de verschillende monitoren).

 

Artikel 12 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan binnen 7 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te annuleren en nieuwe overeenkomsten te weigeren.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangstbevestiging van de overeenkomst dan wel ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen in die zin afwijkend zijn van de algemene voorwaarden en Nederlands recht zoals het aanvaarden van het risico van brievenbuspost door de consument.